Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 39 SGK Công nghệ 12

Trong hình 7 - 3, dòng điện chạy trong mạch và qua tải ở hai nửa chu kì như thế nào?


Câu 1

Trong hình 7 - 3, dòng điện chạy trong mạch và qua tải ở hai nửa chu kì như thế nào?

Lời giải chi tiết:

- Ở trong mạch, dòng điện qua hai nửa cuộn thứ cấp cho hai điện áp u2a và u2b.

- Các điôt Đ1 và Đ2 khi phân cực thuận điện áp tải là u2a hoặc u2b. Còn khi chúng bị phân cực ngược thì điện áp tải là √2 (U2a + U2b).


Câu 2

Nếu mắc ngược chiều cả hai điôt thì sẽ ra sao?

Lời giải chi tiết:

Nếu mắc ngược chiều cả hai điôt thì sẽ không có dòng điện chạy qua tải.


Câu 3

Trong hình 7 - 4, nếu bất kì một điôt nào bị mắc ngược chiều hoặc bị đánh thủng thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

Lời giải chi tiết:

- Mắc ngược một điôt thì cháy cuộn dây biến áp.

- Một điôt bị đánh thủng thì mạch có dạng chỉnh lưu nửa chu kì.

Bài giải tiếp theo


Từ khóa