Bài 18: Máy tăng âm


Câu 1 trang 74 SGK Công nghệ 12

Nêu các chức năng của máy tăng âm.


Câu 2 trang 74 SGK Công nghệ 12

Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?


Câu 3 trang 74 SGK Công nghệ 12

Máy tăng âm thường được dùng trong những trường hợp nào?


Bài học tiếp theo

Bài 19: Máy thu thanh
Bài 20: Máy thu hình
Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

Bài học bổ sung