Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 20: TTMT Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX


Câu 1

Hãy kể tên 1 số họa sĩ tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng, Dã thú, Lập thể.

Trả lời:
- Trường phái hội họa Ấn tượng: Pi-xa-rô (1830-1903); đờ-ga (1834-1917); Rơ-noa (1841-1919); Ma-nê (1832-1883); Xơ-ra (1859-1891); Pô Si-nhắc (1863-1935); Gô-ganh (1848-1903); Van Gốc (1853-1890)...
- Trường phái hôi họa Dã thú: Ma-tít-xơ (1869-1954); Vơ-la-manh (1876-1958); Van-đôn-ghen (1877-1968)...
- Trường phái hội họa Lập thể : Brắc-cơ (1882-1963); Pi-cát-xô (1880-1973)


Câu 2

Nêu 1 số đặc điểm riêng của cái các trường phái hội họa Ấn tượng, Dã thú, Lập thể.

Trả lời:

+ Trường phái hội họa Ấn tượng: chú trọng tới không gian, ánh sáng và màu sắc.
+ Trường phái hôi họa Dã thú: sự cách tân về màu sắc; không diễn tả khối, không vờn sáng tối mà chỉ còn những mảng màu nguyên sắc gay gắt, những đường viền mạnh bạo dứt khoát.
+ Trường phái hội họa Lập thể: đi tìm cách diễn tả mới, không lệ thuộc vào đối tượng miêu tả. họ tập trung phân tích, giản lược hóa hình thể bằng những hình kỉ hà, những khối hình lập phương, hình khối ống...

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 21: Vẽ tranh – Đề tài lao động
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 22 + 23: Vẽ trang trí – Tranh cổ động
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 24: Vẽ tranh – Đề tài ước mơ của em
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 25: Vẽ trang trí – Trang trí liều trại
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 27: Vẽ theo mẫu – Tập vẽ dáng người
Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 28: Vẽ tranh - Minh họa truyện cổ tích


Bài giải liên quan

Bài học liên quan

Từ khóa