Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Lịch sử 12


Đề bài

Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 118 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

- Khẳng định các quyền cơ bản của con người như: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

- Vạch trần tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp.

- Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam và quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy.

 Tuyên ngôn độc lập là một văn bản pháp lý khẳng định các quyền của con người cũng như dân tộc Việt Nam.

Bài giải tiếp theo
Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945
Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 thể hiện như thế nào ?
Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em.

Video liên quanBài giải liên quan

Bài học liên quan