Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000


Các thời kì phát triển lịch sử dân tộc

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.


Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm

Lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước của nhân dân ta.


Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là gì ?

Giải bài tập Bài 1 trang 220 SGK Lịch sử 12


Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì ?

Giải bài tập Bài 2 trang 220 SGK Lịch sử 12


Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 3 trang 220 SGK Lịch sử 12


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến