Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939


Tình hình thế giới và trong nước

Tình hình thế giới.


Phong trào dân chủ 1936 -1939 - Lịch sử lớp 12

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.


Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Lịch sử 12


Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 12


Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 ?

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Lịch sử 12


Bài học tiếp theo

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến