Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)


Đất nước bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1976-1986)

Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới.


Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975-1979) - Lịch sử 12

Để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, trực tiếp là quân dân sáu tỉnh biên giới phía bắc đã đứng lên chiến đấu


Trong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980 và 1981-1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó khăn và yếu kém gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 206 SGK Lịch sử 12


Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 207 SGK Lịch sử 12


Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào ?

Giải bài tập Bài 1 trang 207 SGK Lịch sử 12


Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì ?

Giải bài tập Bài 2 trang 207 SGK Lịch sử 12


Bài học tiếp theo

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến