Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời


Tình hình Việt Nam trong những năm 1939-1945

Tình hình chính trị.


Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 3 năm 1945

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương


Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Khởi nghĩa từng phần


Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2-9-1945)

Chủ tịch Hồ chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội.


Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

Nguyên nhân thắng lợi.


Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Lịch sử 12


Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 - 1939 và lần thứ 8 (5 - 1941) như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Lịch sử 12


Hãy lập bảng tắt về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Lịch sử 12


Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 112 SGK Lịch sử 12


Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 117 SGK Lịch sử 12


Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 117 SGK Lịch sử 12


Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Lịch sử 12


Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Lịch sử 12


Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 12


Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

Giải bài tập Bài 1 trang 120 SGK Lịch sử 12


Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 thể hiện như thế nào ?

Giải bài tập Bài 2 trang 120 SGK Lịch sử 12


Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em.

Giải bài tập Bài 3 trang 120 SGK Lịch sử 12


Bài học tiếp theo

Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài học bổ sung

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến

lich su 12 bai 16 bài 16 sử 12