Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935


Việt Nam trong những năm 1929-1933

Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái.


Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Phong trào cách mạng 1930-1931.


Phong trào cách mạng trong những năm 1932-1935

Cuộc khủng bố của thực dân Pháp đã làm cho lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề.


Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 12


Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Lịch sử 12


Xô viết Nghệ - Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Lịch sử 12


Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 12


Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 12


Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK Lịch sử 12


Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh

Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Lịch sử 12


Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Lịch sử 12


Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh

Giải bài tập Bài 3 trang 97 SGK Lịch sử 12


Bài học tiếp theo

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939
Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài học bổ sung

Bài học liên quan