Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)


Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

Mĩ can thiệp sâu vào cuộc đấu tranh.


Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951)

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang.


Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.


Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường

Chiến dịch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ.


Âm mưu và hành động mới của Pháp - Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 12


Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 12


Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954 được thể hiện như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 12


Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quan sự, chính trị-ngoại giao, kinh tế-tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu-đông 1950 đến trước đông xuân 1953-1954

Giải bài tập Bài 1 trang 145 SGK Lịch sử 12


Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 12


Bài học tiếp theo

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến