Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp trang 21

Giải câu 1 bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp trang 21 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết một số việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh lớp học.


Câu 1

Viết một số việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh lớp học.

Gợi ý: Em hãy liệt kê một số việc nên làm để giữ vệ sinh lớp như quét dọn lớp, trang trí lớp…. và một số việc không nên làm như vứt rác xuống lớp…

Trả lời: 


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh trang 22
Bài 20: An toàn trên đường đi học trang 23
Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24