Bài 13: Công việc ở nhà trang 17

Giải câu 1 bài 13: Công việc ở nhà trang 17 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ chỉ việc bạn đã làm ở nhà.


Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ chỉ việc bạn đã làm ở nhà.


 

Gợi ý: Em quan sát hình vẽ và chỉ những việc em đã làm ở nhà như rửa bát, lau bàn, quét nhà…..

Trả lời: 


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây.

Bài giải tiếp theo
Bài 14: An toàn khi ở nhà trang 18
Bài 15: Lớp học trang 19
Bài 16: Hoạt động ở lớp trang 20
Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp trang 21
Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh trang 22
Bài 20: An toàn trên đường đi học trang 23
Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24