Bài tập ôn tập chương 5: Đạo hàm


Bài 5.112 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.112 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau :...


Bài 5.113 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.113 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải phương trình...


Bài 5.114 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.114 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số tại điểm đã chỉ ra :...


Bài 5.115 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.115 trang 217 SBT đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng...


Bài 5.116 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.116 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định a để...


Bài 5.117 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.117 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định a để...


Bài 5.118 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.118 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số...


Bài 5.119 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.119 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy tìm điểm tại đó tiếp tuyến song song với đường thẳng...


Bài 5.120 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.120 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại gốc toạ độ dưới một góc bao nhiêu độ ...


Bài 5.121 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.121 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ...


Bài 5.122 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.122 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng tiếp tuyến của hypebol...


Bài 5.123 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.123 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng...


Bài tập trắc nghiệm trang 218, 219 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 218, 219 sách bài tập đại số và giải tích 11


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung