Bài 4: Vi phân


Bài 5.82 trang 212 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.82 trang 212 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số...


Bài 5.83 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.83 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...


Bài 5.84 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.84 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...


Bài 5.85 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.85 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...


Bài 5.86 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.86 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...


Bài 5.87 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.87 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm ...


Bài 5.88 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.88 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng:...


Bài 5.89 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.89 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng với |x| rất bé so với a>0...


Bài tập trắc nghiệm trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11


Bài học tiếp theo

Bài 5: Đạo hàm cấp hai
Bài tập ôn tập chương 5: Đạo hàm

Bài học bổ sung