Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Địa lí 6


Bài 1 trang 65 SGK Địa lí 6

Quan sát biểu đồ hình 55 SGK, trả lời các câu hỏi sau:Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?


Bài 2 trang 65 SGK Địa lí 6

Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng.


Bài 3 trang 65 SGK Địa lí 6

Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.


Bài 4 trang 66 SGK Địa lí 6

Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 SGK và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:


Bài 5 trang 66 SGK Địa lí 6

Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?


Bài học tiếp theo

Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất
Bài 23: Sông và hồ - Địa lí 6
Bài 24: Biển và đại dương
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất

Bài học bổ sung