Tiếng Anh

Giải tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp soạn giải các dạng bài Listen (nghe), Repeat (lặp lại), Track (tô chữ), Point (chỉ), Say (nói), Answer (trả lời), Tick (đánh dấu), Circle (khoanh chọn), Draw (vẽ),...

Unit 1: At my birthday party


Unit 2 : In the backyard


Unit 3 : At the seaside


Unit 4: In the countryside


Fun time 1


Unit 7: In the kitchen


Review 1


Unit 6: On the farm


Unit 5 : In the classroom


Fun time 2


Unit 8: In the village


Review 2