Lesson One: Words Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson One: Words Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

dress: váy

socks: tất / vớ

T-shirt: áo phông

pants: quần dài

shorts: quần sooc

3. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. A. Help! The clothes! Look, this is Rosy's dress.

B. Are these her shocks?

A. Yes, they are.

2. A. Is this Billy's T-shirt?

B. Yes, it is. Put it in here.

3. Are these his pants?

4. No, they aren't his pants. They're my shorts!

Dịch:

1. A. Giúp với! Quần áo! Nhìn này, đây là váy của Rosy.

B. Tất của em ấy phải không?

A. Đúng vậy.

2. A. Đây là áo phông của Billy phải không?

B. Đúng vậy. Đặt nó vào đây.

3. Đây là quần của em ấy phải không?

4. Không, chúng không phải quần của của em ấy. Chúng là quần sooc của tôi!

Bài giải tiếp theo
Lesson Two: Grammar Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Three: Song Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Four: Phonics Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Five: Skills Time! Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Six Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Bài học bổ sung
Lesson Two: Grammar Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2