Tải Đại số 10 - Nâng cao

Đại số 10 - Nâng cao

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

CHƯƠNG I MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
    §1 Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
    §2 Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học
    §3 Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
    §4 Số gần đúng và sai số
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I
Chương 2 HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
    §1 Đại cương về hàm số
    §2 Hàm số bậc nhất
    §3 Hàm số bậc hai
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
    §1 Đại cương về phương trình
    §2 Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn
    §3 Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai
    §4 Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
    §5 Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3
Chương 4 BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
    §1 Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức
    §2 Đại cương về bất phương trình
    §3 Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
    §4 Dấu của nhị thức bậc nhất
    §5 Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
    §6 Dấu của tam thức bậc hai
    §7 Bất phương trình bậc hai
    §8 Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4
CHƯƠNG 5 THỐNG KÊ
    §1 Một vài khái niệm mở đầu
    §2 Trình bày một mẫu số liệu
    §3 Các số đặc trưng của mẫu số liệu
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 5
CHƯƠNG 6 GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
    §1 Góc và cung lượng giác
    §2 Giá trị lượng giác của góc ( cung ) lượng giác
    §3 Giá trị lượng giác của các góc ( cung ) có liên quan đặc biệt
    §4 Một số công thức lượng giác
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 6
    Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm
    Hướng dẫn và đáp số
    Bảng tra cứu thuật ngữ

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
237 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10