Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30

Giải câu 1, 2 Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Câu 1

Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Trả lời:Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất?

* Động vật có thể sống ở đâu?

□ Động vật có thể sống trên cạn

□ Động vật có thể sống dưới nước.

□ Động vật có thể sống trên cạn, dưới nước.

 Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31
Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32
Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật trang 33, 34
Bài 31: Mặt trời trang 35
Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37
Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39