Phần 3: Tự nhiên


Bài 24: Cây sống ở đâu? trang 26
Giải câu 1, 2, 3 Bài 24: Cây sống ở đâu? trang 26 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn trang 28
Giải câu 1, 2 Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn trang 28 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Viết tên một số cây sống trên cạn mà bạn biết và nói về ích lợi cảu những cây đó


Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước? trang 29
Giải câu 1, 2 Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước? trang 29 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30
Giải câu 1, 2 Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31
Giải câu 1, 2 Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Viết tên một số động vật sống trên cạn khác mà em biết


Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32
Giải câu 1, 2 Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Trong số những con vật trên, con vật nào sống ở nước ngọt, con vật nào sống ở nước mặn


Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật trang 33, 34
Giải câu 1, 2 Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật trang 33, 34 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Quan sát các hình dưới đây và hoàn thành bảng sau


Bài 31: Mặt trời trang 35
Giải câu 1, 2 Bài 31: Mặt trời trang 35 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Vẽ Mặt Trời và tô màu


Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36
Giải câu 1, 2 Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Quan sát hình vẽ dưới đây, hãy điền tiếp các phương còn lại


Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37
Giải câu 1, 2 Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37 VBT Tự nhiên và Xã hội. Câu 1: Vẽ và tô màu bầu trời có Mặt Trăng và các vì sao


Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39
Giải câu 1, 2, 3 Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Hãy cho biết tên các cây và con vật vào bảng 1 và 2 cho phù hợp


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến