Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12

Giải câu 1, 2 bài 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ trang 11, 12 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Điền những từ ngữ phù hợp vào chỗ ... trong khung


Câu 1

Điền những từ ngữ phù hợp vào chỗ ... trong khung: 


Trả lời:Câu 2

Nối việc làm ở cột A với tác dụng của việc làm đó ở cột B cho phù hợp (nhiều việc làm có thể dẫn đến một tác dụng)

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo