VBT Hóa học

Giải vở bài tập hoá học lớp 9 với lời giải chi tiết kèm phương pháp cho tất cả các chương và các trang

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ


CHƯƠNG 2: KIM LOẠI


CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC


CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON - POLIME