Bài 9. Tính chất hóa học của muối


Lý thuyết Tính chất hóa học của muối

I.Tính chất hóa học của muối


Bài 1 trang 33 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 33 SGK Hóa học 9. Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng ...


Bài 2 trang 33 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối...


Bài 3 trang 33 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 trang 33 SGK Hóa học 9. Có những dung dịch muối sau...


Bài 4 trang 33 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 trang 33 SGK Hóa học 9. Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một,...


Bài 5 trang 33 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 trang 33 SGK Hóa học 9. Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?


Bài 6 trang 33 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 trang 33 SGK Hóa học 9. Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3.


Bài học tiếp theo

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 10. Một số muối quan trọng
Bài 11. Phân bón hóa học
Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ
Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ
Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 9

Bài học bổ sung