Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ


Lý thuyết Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Sơ đồ chỉ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.


Bài 1 trang 41 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 41 SGK Hóa học 9. Chất nào trong những thuốc thử sau đây ...


Bài 2 trang 41 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 trang 41 SGK Hóa học 9. a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau...


Bài 3 trang 41 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 trang 41 SGK Hóa học 9. Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:...


Bài 4 trang 41 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 trang 41 SGK Hóa học 9. Có những chất: Na2O,...


Bài học tiếp theo

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ
Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 9

Bài học bổ sung