Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit


Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

1. Tính chất hóa học của oxit. a) Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit và nước: Tiến hành: Cho một mẩu nhỏ (bằng hạt ngô) CaO vào ống nghiệm,


Bài học tiếp theo

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 9

Bài học bổ sung