Tải Hóa học 9

Hóa học 9

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương 1 Các loại hợp chất vô cơ
    Bài 1 Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
    Bài 2 Một số oxit quan trọng
    Bài 3 Tính chất hóa học của axit
    Bài 4 Một số axit quan trọng
    Bài 5 Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
    Bài 6 Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
    Bài 7 Tính chất hóa học của bazơ
    Bài 8 Một số bazơ quan trọng
    Bài 9 Tính chất hóa học của muối
    Bài 10 Một số muối quan trọng
    Bài 11 Tính chất hóa học của muối
    Bài 12 Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
    Bài 13 Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
    Bài 14 Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
Chương 2 Kim loại
    Bài 15 Tính chất vật lý của kim loại
    Bài 16 Tính chất hóa học của kim loại
    Bài 17 Dãy hoạt động hóa học của kim lọai
    Bài 18 Nhôm
    Bài 19 Sắt
    Bài 20 Hợp kim sắt: Gang, thép
    Bài 21 Sự án mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
    Bài 22 Luyện tập chương 2: Kim loại
    Bài 23 Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
    Bài 24 Ôn tập học kì 1
chương 3 Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    Bài 25 Tính chất của phi kim
    Bài 26 Clo
    Bài 27 Cacbon
    Bài 28 Các oxit của cacbon
    Bài 29 Axit cacbonic và muối cacbonat
    Bài 30 Silic. Công nghiệp silicat
    Bài 31 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    Bài 32 Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    Bài 33 Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng
chương 4 Hiđrocacbon, nhiên liệu
    Bài 34 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
    Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
    Bài 36 Metan
    Bài 37 Etilen
    Bài 38 Axetilen
    Bài 39 Benzen
    Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiên
    Bài 41 Nhiên liệu
    Bài 42 Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu
    Bài 43 Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon
chương 5 Dẫn xuất của hiđrocacbon, Polime
    Bài 44 Rượu etylic
    Bài 45 Axit axetic
    Bài 46 Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
    Bài 47 Chất béo
    Bài 48 Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
    Bài 49 Thực hành: Tính chất của rượu và axit
    Bài 50 Glucozơ
    Bài 51 Saccarozơ
    Bài 52 Tinh bột và xenlulozơ
    Bài 53 Protein
    Bài 54 Polime
    Bài 55 Thực hành: Tính chất của gluxit
    Bài 56 Ôn tập cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
173 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên kiêm Chủ biên
LÊ XUÂN TRỌNG
Tác giả
CAO THỊ THẶNG, NGÔ VĂN VỤ

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9