Tải Địa lí 9

Địa lí 9

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Địa lí dân cư
    Bài 1 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
    Bài 2 Dân số và gia tăng dân số
    Bài 3 Phân bố dân cư và các loại hình dân cư
    Bài 4 Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
    Bài 5 Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
Địa lý kinh tế
    Bài 6 Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
    Bài 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
    Bài 8 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
    Bài 9 Sự phát triển và phân bố lam nghiệp, thủy sản
    Bài 10 Thực hành: Vẽ và phân tích biển đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tịch gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
    Bài 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
    Bài 12 Sự phát triển và phân bố công nghiệp
    Bài 13 Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố dịch vụ
    Bài 14 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
    Bài 15 Thương mại và dịch vụ
    Bài 16 Thực hành: vẽ biểu đồ về sự thay đổi co cấu kinh tế
Sự phân hóa lãnh thổ
    Bài 17 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
    Bài 18 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ ̣(tiếp theo)
    Bài 19 Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
    Bài 20 Vùng Đồng bằng sông Hồng
    Bài 21 Vùng Đồng bằng sông Hồng ̣̣(tiếp theo)
    Bài 22 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
    Bài 23 Vùng Bắc Trung Bộ
    Bài 24 Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
    Bài 25 Vùng Duyên hải nam Trung Bộ
    Bài 26 Vùng Duyên hải nam Trung Bộ (tiếp theo)
    Bài 27 Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
    Bài 28 Vùng Tây Nguyên
    Bài 29 Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
    Bài 30 Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
    Bài 31 Vùng Đông Nam Bộ
    Bài 32 Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
    Bài 33 Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
    Bài 34 Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
    Bài 35 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
    Bài 36 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
    Bài 37 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Bài 38 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo
    Bài 39 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo)
    Bài 40 Thực hành: Đánh giá tiềm năng phát triển kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
Địa lý địa phương
    Bài 41 Địa lí tỉnh (thành phố)
    Bài 42 Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)
    Bài 43 Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)
    Bài 44 Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phố phân tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
157 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
NGUYỄN DƯỢC
Chủ biên
ĐỖ THỊ MINH ĐỨC
Tác giả
VŨ NHƯ VÂN, PHẠM THỊ SEN, PHÍ CÔNG VIỆT

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9