Tiếng Anh

Lời giải chi tiết tất cả bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 như là cuốn để học tốt tất cả các unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp

Unit 1: Greetings - Lời chào hỏi


Unit 2: At school - Ở trường


Unit 3: At home - Ở nhà


Unit 4: Big or small - Lớn hay nhỏ


Unit 5: Things I do - Điều tôi làm


Unit 6: Places - Nơi chốn


Unit 7: Your house - Nhà Bạn


Unit 8: Out and about - Đi đây đó


Unit 9: The body - Thân thể


Unit 10: Staying healthy - Giữ gìn sức khỏe


Unit 11: What do you eat? - Bạn ăn gì?


Unit 12: Sports and pastimes - Thể thao và giải trí


Unit 13: Activities and the seasons - Hoạt động và các mùa


Unit 14: Making plans - Lập kế hoạch


Unit 15: Countries - Quốc gia


Unit 16: Man and the environment - Con người và môi trường


Tổng hợp từ vựng lớp 6 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 6