Sinh Học

Giải bài tập Sinh lớp 11 đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề Sinh học SGK lớp 11 giúp để học tốt sinh học 11, luyện thi THPT Quốc gia

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật


CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A - Cảm ứng ở thực vật

B - Cảm ứng ở động vật


CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật


CHƯƠNG IV. SINH SẢN - SINH HỌC 11

A - Sinh sản ở thực vật

B - Sinh sản ở động vật


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 11


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 11