Tải Sinh học 11

Sinh học 11

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần bốn SINH HỌC CƠ THỂ
Chương I CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
A Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật
    Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
    Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây
    Bài 3 Thoát hơi nước
    Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật ( tiếp theo)
    Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
    Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
    Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng
    Bài 10 Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
    Bài 8 Quang hợp ở thực vật
    Bài 12 Hô hấp ở thực vật
    Bài 13 Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
    Bài 14 Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
    Bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng
    Bài 7 Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
Chương II CẢM ỨNG
A Cảm ứng ở thực vật
    Bài 23 Hướng động
    Bài 24 Ứng động
    Bài 25 Thực hành: Hướng động
B Cảm ứng ở động vật
    Bài 26 Cảm ứng ở động vật
    Bài 27 Cảm ứng ở động vật ( tiếp theo )
    Bài 28 Điện thế nghỉ
    Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
    Bài 30 Truyền tin qua xináp
    Bài 31 Tập tính của động vật
    Bài 32 Tập tính của động vật ( tiếp theo )
    Bài 33 Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật
Chương III SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
A Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
    Bài 34 Sinh trưởng ở thực vật
    Bài 35 Hoocmôn thực vật
    Bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa
B Sinh trưởng và phát triển ở động vật
    Bài 37 Sinh trưởng và phát triển ở động vật
    Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
    Bài 39 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật ( tiếp theo )
    Bài 40 Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật
A Sinh sản ở thực vật
    Bài 41 Sinh sản vô tính ở thực vật
    Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật
    Bài 43 Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
B Sinh sản ở động vật
    Bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật
    Bài 45 Sinh sản hữu tính ở động vật
    Bài 46 Cơ chế điều hoà sinh sản
B Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật
    Bài 15 Tiêu hoá ở động vật
    Bài 16 Tiêu hoá ở động vật ( tiếp theo )
    Bài 17 Hô hấp ở động vật
    Bài 18 Tuần hoàn máu
    Bài 19 Tuần hoàn máu ( tiếp theo )
    Bài 20 Cân bằng nội môi
    Bài 21 Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
    Bài 22 Ôn tập chương I
Chương IV SINH SẢN

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
189 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
Nguyễn Thành Đạt
Chủ biên
Lê Đình Tuấn
Tác giả
Nguyễn Như Khanh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11