Tải Tin học 11

Tin học 11

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương I Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình
    Bài 1 Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
    Bài đọc thêm 1. Bạn biết gì về các ngôn ngữ lập trình?
    Bài 2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
    Bài đọc thêm 2. Ngôn ngữ Pascal
Chương II Chương trình đơn giản
    Bài 3 Cấu trúc chương trình
    Bài 4 Cấu trúc chương trình
    Bài 5 Khai báo biến
    Bài 6 Phép toán, biểu thức, cầu lệnh gán
    Bài 7 Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giảm
    Bài 8 Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
    Bài tập và thực hành 1
Chương III Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
    Bài 9 Cấu trúc rẽ nhánh
    Bài 10 Cấu trúc lặp
    Bài tập và thực hành 2
Chương IV Kiểu dữ liệu có cấu trúc
    Bài 11 Kiểu mảng
    Bài tập và thực hành 3
    Bài tập và thực hành 4
    Bài 12 Kiểu xâu
    Bài tập và thực hành 5
    Bài 13 Kiểu bản ghi
Chương V Tệp và thao tác với tệp
    Bài 14 Kiểu dữ liệu tệp
    Bài 15 Thao tác với tệp
    Bài 16 Ví dụ làm việc với tệp
Chương VI Chương trình con và lập trình có cấu trúc
    Bài 17 Chương trình con và phân loại
    Bài 18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
    Bài tập và thực hành 6
    Bài tập và thực hành 7
    Bài đọc thêm 3. Ai là lập trình viên đầu tiên
    Bài 19 Thư viện chương trình con chuẩn
    Bài tập và thực hành 8
    Bài đọc thêm 4. Âm thanh
Phụ lục A
    Bài 1 Một số phép toán thường dùng
    Giá trị phép toán logic
Phụ lục B
    Bài 1 Môi trường Turbo Pascal
    Bài 2 Một số tên dành riêng
    Bài 3 Một số kiểu dữ liệu chuẩn
    Bài 4 Một số thủ tục hàm chuẩn
    Bài 5 Câu lệnh rẽ nhánh và câu lệnh lặp
    Bài 6 Câu lệnh with
    Bài 7 Một số thông báo lỗi
Phụ lục C
    Bài 1 Câu lênh rẽ nhánh và câu lệnh lặp trong C++

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
146 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11