Bài 12. Hô hấp ở thực vật


Hô hấp ở thực vật

Khái niệm, phương trình tổng quát của hô hấp, các kiểu hô hấp


Bài 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp ở cây xanh là gì?


Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?


Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11. Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?


Bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11. Hãy khái quát những ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?


Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải hình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1 A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Sinh học 11.


Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Sinh học 11.


Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 52 SGK Sinh học 11.


Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Sinh học 11.


Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên hãy nêu vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 SGK Sinh học 11.


Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số hiện pháp bảo quản nông phẩm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 SGK Sinh học 11.


Bài học tiếp theo

Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)
Bài 18. Tuần hoàn máu
Bài 17. Hô hấp ở động vật
Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)
Bài 20. Cân Bằng nội môi
Bài 22. Ôn tập chương 1
Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Bài học bổ sung