Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng


Quang hợp và năng suất cây trồng

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. Quang hợp tạo ra 90 - 95% chất khô trong cây.


Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 50 SGK Sinh học 11. Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?


Tại sao tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Sinh học 11.


Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 50 SGK Sinh học 11. Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?


Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11. Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?


Bài học tiếp theo

Bài 12. Hô hấp ở thực vật
Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)
Bài 18. Tuần hoàn máu
Bài 17. Hô hấp ở động vật
Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)
Bài 20. Cân Bằng nội môi
Bài 22. Ôn tập chương 1
Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Bài học bổ sung