Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ


Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?


Lý thuyết Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Hình thái của rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hướng tới nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng.


Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Sinh học 11.


Quan sát hình 1.1 và 1.2 mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Sinh học 11.


Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh học 11.


Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 9 SGK Sinh học 11. Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?


Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11 . Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?


Bài học tiếp theo

Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
Bài 3.Thoát hơi nước
Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)
Bài 8. Quang hợp ở thực vật
Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp
Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng
Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Bài học bổ sung