Bài 3.Thoát hơi nước


Bài 1 trang 19 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 11. Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?


Lý thuyết Thoát hơi nước

-Thoát hơi nước có vai trò tạo lực hút hút dòng nước và ion khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác ở trên mặt đất của cây. -Thoát hơi nước có tác dụng hạ nhiệt độ của lá và giúp cho khí C02 khuếch tán vào bên trong lá cần cho quá trình quang hợp. -Hai con đường thoát hơi nước: qua cutin và qua khí khổng. Trong đó, thoát hơi nước qua khí khổng đóng vai trò chủ yếu. -Thoát hơi nước qua mặt dưới của lá mạnh hơn qua mặt trên của lá do khí khổng phân bố chủ yếu ở mặt dưới của lá. -Cá


Đọc bảng 3 và trả lời các câu hỏi sau: Những số liệu nào trong bảng cho phép khẳng định rằng, số lượng khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 11.


Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 19 SGK Sinh học 11 . Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn ?


Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 19 SGK Sinh học 11. Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?


Bài học tiếp theo

Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)
Bài 8. Quang hợp ở thực vật
Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp
Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng
Bài 12. Hô hấp ở thực vật
Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)

Bài học bổ sung