Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải


Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 11


Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 11


Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 11


Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 11


Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 11


Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 11


Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 11


Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 11


Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 11


Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 11


Bài học tiếp theo

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

Bài học bổ sung