SBT Tiếng Anh mới

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 8 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...

Unit 1: Leisure Activities - Hoạt Động Giải Trí


Unit 2: Life In The Countryside - Cuộc Sống Ở Nông Thôn


Unit 3: Peoples Of Vietnam - Con Người Việt Nam


Unit 4: Our Customs And Traditions - Phong Tục Và Truyền Thống


Unit 5: Festivals In Vietnam - Những Lễ Hội Ở Việt Nam


Unit 6: Folk Tales - Những Câu Chuyện Dân Gian


Unit 7: Pollution - Sự ô nhiễm


Unit 8: English Speaking Countries - Những quốc gia nói tiếng Anh


Unit 9: Natural Disasters - Thiên tai


Unit 10: Communication - Sự giao tiếp


Unit 11: Science And Technology - Khoa học & Công nghệ


Unit 12: Life On Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác