SBT Tiếng Anh mới

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 7 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...

Unit 1 - My Hobbies - Sở thích của tôi


Unit 2 - Health - Sức khỏe


Unit 3 - Community Service - Dịch vụ cộng đồng


Unit 4 - Music And Arts - Âm nhạc và Nghệ thuật


Unit 5 - Vietnamese Food And Drink - Đồ ăn và thức uống của Việt Nam


Unit 6 - The First University In Vietnam - Trường đại học đầu tiên của Việt Nam


Unit 7 - Traffic - Giao thông


Unit 8 - Films - Phim


Unit 9 - Festival Around The World - Lễ hội trên thế giới


Unit 10 - Sources Of Energy - Nguồn năng lượng


Unit 11 - Travelling in the future - Du lịch trong tương lai


Unit 12 - An Overcrowded World - Một thế giới đông đúc


SBT TIẾNG ANH 7 MỚI - TẬP 1


SBT TIẾNG ANH 7 MỚI - TẬP 2