SBT Tiếng Anh mới

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 11 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...

Unit 1: The generation gap - Khoảng cách thế hệ


Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ


Unit 3: Becoming independent - Trở nên độc lập


Unit 4: Caring for those in need - Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ


Unit 5: Being part of ASEAN - Là một thành viên của ASEAN


Unit 6: Global warming - Nóng lên toàn cầu


Unit 7: Further education - Giáo dục nâng cao


Unit 8: Our world heritage sites - Những di sản thế giới của chúng ta


Unit 9: Cities of the future - Các thành phố của tương lai


Unit 10: Healthy lifestyle and longevity - Lối sống lành mạnh và tuổi thọ