Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.


Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút. Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.

Các yếu tố bên ngoài như thời tiết, khí hậu, các loại đất khác nhau,... có ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

Cần cung cấp đủ nước và muối khoáng thì cây trồng mới sinh trưởng và phát triển tốt.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 6
Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.
Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?
Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.
Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?
Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.
Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.
Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6
Bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6
Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 6