Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ


Lý thuyết các loại rễ, các miền của rễ

Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con. Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân.


Bài 1 trang 31 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 31 SGK Sinh học 6. Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:


Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh học 6. Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.


Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6. Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?


Bài học tiếp theo

Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ
Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Bài 12. Biến dạng của rễ
Đề kiểm tra 15 phút - Chương Rễ - Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút - Chương Rễ - Sinh 6

Bài học bổ sung