Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ


Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng của rễ

Lý thuyết về sự hút nước và muối khoáng. Tất cả các cây đều cần nước.


Bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây...


Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.


Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 39 SGK Sinh học 6. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng?


Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 35 SGK Sinh học 6. Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.


Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 35 SGK Sinh học 6. Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?


Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Sinh học 6. Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.


Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Sinh học 6. Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?


Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Sinh học 6. Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.


Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Sinh học 6.


Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6. Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng ?


Bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6. Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?


Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 39 SGK Sinh học 6. Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.


Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 39 SGK Sinh học 6. Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?


Bài học tiếp theo

Bài 12. Biến dạng của rễ
Đề kiểm tra 15 phút - Chương Rễ - Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút - Chương Rễ - Sinh 6

Bài học bổ sung