Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Sinh học 6. Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.


Đề bài

Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.

- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được…… hấp thụ, chuyển qua…… tới……

- Rễ mang các…… có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ

- Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Bài giải tiếp theo
Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.
Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6
Bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6
Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 6
Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 6


Từ khóa