Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng của rễ

Lý thuyết về sự hút nước và muối khoáng. Tất cả các cây đều cần nước.


Tất cả các cây đều cần nước.

Cây không chỉ cần nước mà còn cần các loại muối khoáng, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali.

Nhu cầu nước và muối khoáng khác nhau đối với từng loại cây, các giai đoạn khác nhau trong chu kì sống của cây.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6
Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)
Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 6
Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.
Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?
Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.
Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?
Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.
Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.
Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6


Từ khóa