Tiết 2 - Tuần 9 trang 37

Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái:


Câu 1

Đặt 2 câu theo mẫu:

Ai (cái gì, con gì)

là gì ?

M : Bạn Lan

là học sinh giỏi.

Câu 1: ......................................................

Câu 2: ......................................................

Gợi ý: Em hãy đặt câu giới thiệu về người, sự vật.

Trả lời:

Câu 1: Cá heo là con vật thông minh.

Câu 2: Chú Hùng là người thợ mộc giỏi.


Câu 2

Viết vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tâp đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái:

Tên bài tập đọc (có nhân vật mang tên riêng) Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Gợi ý: Từ những bài tập đọc đã học ở tuần 7, 8, em tìm tên riêng của các nhân vật và sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái.

Trả lời:

Tên bài tập đọc (có nhân vật mang tên riêng) Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái

    - Bàn tay dịu dàng

- Người thầy cũ

- Người mẹ hiền

1 - An            

    2 - Dũng, Khánh

 3 - Minh, Nam 

Bài giải tiếp theo
Tiết 3 - Tuần 9 trang 38
Tiết 5 - Tuần 9 trang 39
Tiết 6 - Tuần 9 trang 40
Tiết 7 - Tuần 9 trang 41
Tiết 8 - Tuần 9 trang 42
Tiết 9 - Tuần 9 trang 44