Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì 1


Tiết 1 - Tuần 9 trang 37
Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng xếp vào bảng dưới đây


Tiết 2 - Tuần 9 trang 37
Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái:


Tiết 3 - Tuần 9 trang 38
Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật trong bài Làm việc thật là vui (Tiếng Việt 2, tập một, trang 16), rồi viết vào bảng sau:


Tiết 5 - Tuần 9 trang 39
Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi: Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ?


Tiết 6 - Tuần 9 trang 40
Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi □ dưới đây:


Tiết 7 - Tuần 9 trang 41
Dựa theo mục lục ở cuối sách Tiếng Việt 2, tập một, ghi tên các bài em đã học trong tuần 8:


Tiết 8 - Tuần 9 trang 42
Điền từ vào các ô trống theo hàng ngang:


Tiết 9 - Tuần 9 trang 44
Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến