Câu hỏi 3 trang 38 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 3 trang 38 SGK Đạo đức 5


Đề bài

Để thế giới không còn chiến tranh, mọi người đều được sống trong hòa bình, chùng ta cần phải làm gì?

Lời giải chi tiết

- Chúng ta không nên cổ xúy bạo lực, chiên tranh. Đề cao tinh thần giải quyết mọi vấn đề trong hòa bình.

- Giáo dục lớp trẻ cần phải đoàn kết, hữu nghị không ủng hộ bạo lực.

- Tuyên truyền để hạn chế chiến tranh và hậu quả của nó mang lại.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 2 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 3 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 4 trang 39 SGK Đạo đức 5
Lí thuyết bài 12: Em yêu hoà bình