Câu hỏi 1 trang 38 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 38 SGK Đạo đức 5


Đề bài

Em có nhận xét gì về cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em, ở các vùng có chiến tranh?

Lời giải chi tiết

Cuộc sống của những người dân ở vùng có chiến tranh là ảnh hưởng nhiều nhất. Họ phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ bom đạn. Đường xá, ruộng đất, công trình kiến trúc bị phá hủy. Đặc biệt là trẻ em là tầng lớp bị ảnh hưởng nhiều nhất: mồ côi cha mẹ, buộc phải đi lính, …

Bài giải tiếp theo
Câu hỏi 2 trang 38 SGK Đạo đức 5
Câu hỏi 3 trang 38 SGK Đạo đức 5
Bài 1 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 2 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 3 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 4 trang 39 SGK Đạo đức 5
Lí thuyết bài 12: Em yêu hoà bình