Bài 12: Em yêu hòa bình


Câu hỏi 1 trang 38 SGK Đạo đức 5
Trả lời câu hỏi 1 trang 38 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 2 trang 38 SGK Đạo đức 5
Trả lời câu hỏi 2 trang 38 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 3 trang 38 SGK Đạo đức 5
Trả lời câu hỏi 3 trang 38 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 39 SGK Đạo đức 5
Giải bài 1 trang 39 SGK Đạo đức 5


Bài 2 trang 39 SGK Đạo đức 5
Giải bài 2 trang 39 SGK Đạo đức 5


Bài 3 trang 39 SGK Đạo đức 5
Giải bài 3 trang 39 SGK Đạo đức 5


Bài 4 trang 39 SGK Đạo đức 5
Giải bài 4 trang 39 SGK Đạo đức 5


Lí thuyết bài 12: Em yêu hoà bình
Mỗi người cần phải có lòng yêu hoà bình và thể hiện điều đó ngay trong cuộc sống hàng ngày, trong các mối quan hệ….


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa