Câu 5 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?


Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không? 

Trả lời:

Trong một đĩa cứng không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được.

Bài giải tiếp theo